20 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ છોકરા છોકરીએ આ ગંદી વસ્તુઓથી દુર રહેવું જોઈએ.

20 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ છોકરા છોકરીએ આ ગંદી વસ્તુઓથી દુર રહેવું જોઈએ.. નહિ તો થશે આ પ્રોબ્લેમ મિત્રો કોઈ પણ કામનો એક યોગ્ય સમયગાળો હોય છે. કોઈ પણ કામને તેના સમય અનુસાર યોગ્ય સમયે કરવામાં આવે તો તે પરફેકટ કામ થતું હોય છે. પરંતુ જો એ કામને યોગ્ય સમયે ન કરવામાં આવે તો મુશ્કેલીઓ પણ … Read more20 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ છોકરા છોકરીએ આ ગંદી વસ્તુઓથી દુર રહેવું જોઈએ.