ભારતની મહિલા બોડી બિલ્ડર…. પહેલવાન પણ ડરી જાય છે તેની પાસે….. જુવો તેના ફોટા અને જાણો કોણ છે એ મહિલાઓ…

ભારતની મહિલા બોડી બિલ્ડર…. પહેલવાન પણ ડરી જાય છે તેની પાસે….. જુવો તેના ફોટા અને જાણો કોણ છે એ મહિલાઓ… બોડી બિલ્ડીંગને સામાન્ય રીતે પુરુષોનો જ ખેલ છે એવું માનવામાં આવે છે અને એ પણ ખાસ કરીને ભારતમાં. આપણા ભારતમાં મહિલાઓ માટે બોડી બિલ્ડીંગનો  ખેલ સ્વીકાર્ય જ નથી.પરંતુ છતાં પણ ભારતમાં બોડી બિલ્ડીંગનો ક્રેઝ અત્યારે … Read moreભારતની મહિલા બોડી બિલ્ડર…. પહેલવાન પણ ડરી જાય છે તેની પાસે….. જુવો તેના ફોટા અને જાણો કોણ છે એ મહિલાઓ…