કપડાં ધોયા પછી વધેલું ડિટર્જન્ટ પાણી ઢોળવાના બદલે કરશો આ કામ, તો થશે ફાયદા અને સાથે સાથે પૈસા પણ બચી જશે.

ડિટર્જન્ટ પાવડરનો ઉપયોગ તો આપણા બધાના ઘરોમાં થાય છે. જેનો ઉપયોગ મોટાભાગે કપડાં ધોવા માટે કરવામાં આવે છે અને કપડાં ધોવાયા બાદ ડિટર્જન્ટ વાળા પાણીને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે કપડાં ધોયા બાદ પણ આ ડિટર્જન્ટ પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જી હા તમે ડિટર્જન્ટ વાળા પાણીનો ઉપયોગ અનેક કામોમાં … Read moreકપડાં ધોયા પછી વધેલું ડિટર્જન્ટ પાણી ઢોળવાના બદલે કરશો આ કામ, તો થશે ફાયદા અને સાથે સાથે પૈસા પણ બચી જશે.

error: Content is protected !!