આખા વિશ્વનું એક માત્ર સૌરાષ્ટ્રનું મંદિર…. એક રૂપિયાના દાન વગર ચાલે છે 24 કલાક સદાવ્રત.. ત્યાં પૈસા આવે છે ક્યાંથી?

આખા વિશ્વનું એક માત્ર સૌરાષ્ટ્રનું મંદિર…. એક રૂપિયાના દાન વગર ચાલે છે 24 કલાક સદાવ્રત.. ત્યાં પૈસા આવે છે ક્યાંથી? મિત્રો આપણી ગુજરાતની ધરતી સંતો, મહાપુરુષો અને વીર પુરુષોની ધરતી છે. અહિયાં આ ધરતીમાં ઘણા બધા એવા મહાપુરુષો થઇ ગયા જેમના આજે ગુજરાતમાં મંદિરો પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. તો આજે અમે તમને તેવા જ એક … Read moreઆખા વિશ્વનું એક માત્ર સૌરાષ્ટ્રનું મંદિર…. એક રૂપિયાના દાન વગર ચાલે છે 24 કલાક સદાવ્રત.. ત્યાં પૈસા આવે છે ક્યાંથી?