સુરજ નારાયણ કરશે દુનિયાના કોઈ પણ પાપનો નાશ…. રોજ કરો આ સ્તોત્રનો એક વાર જાપ

દુનિયાના કોઈ પણ પાપનો થઇ જશે નાશ…. કરો આ સ્તોત્રનો જાપ એક વાર જ…. આપણે સાંભળ્યું છે કે મનુષ્ય પોતાના કર્મ અનુસાર ફળ પામે છે. તેમજ પોતે કરેલ પાપ અનુસાર તેને સજા પણ મળે છે. દરેક વ્યક્તિને એ ભય રહેલો હોય છે કે મારાથી કંઈક જાણતા કે અજાણતા પાપ તો નથી થયું ને ? અને … Read moreસુરજ નારાયણ કરશે દુનિયાના કોઈ પણ પાપનો નાશ…. રોજ કરો આ સ્તોત્રનો એક વાર જાપ

error: Content is protected !!