28 વર્ષના દીકરાના મૃત્યુ બાદ સુરતની એક 62 વર્ષેની મહિલા ફરીવાર બની માતા | સત્ય ઘટના | જાણો આખી વાત

સુરતની એક મહિલા બની 62 વર્ષે માતા…. જાણો તેની ઘટના આ લેખમાં…સત્ય ઘટના… મિત્રો અત્યાર સુધી તમે યમરાજ પાસેથી પોતાના પતિના પ્રાણ પાછા લાવનારી સતી સાવિત્રીની વાત તો સાંભળી જ હશે. પરંતુ 28 વર્ષના દીકરાના મૃત્યુ બાદ તેની માતા ફરી પાછા 62 વર્ષની ઉંમરે ગર્ભ ધારણ કરે છે તે સત્ય ઘટનાથી તમે કદાચ અજાણ હશો. … Read more28 વર્ષના દીકરાના મૃત્યુ બાદ સુરતની એક 62 વર્ષેની મહિલા ફરીવાર બની માતા | સત્ય ઘટના | જાણો આખી વાત