ગાયના પેટમાં જમા થયેલ પ્લાસ્ટિકને બહાર કાઢવા માટેનો દેશી ઉપાય… કોઈ પણ પીડા વગર જ નીકળી જશે કચરો બહાર….

ગાયના પેટમાં જમા થયેલ પ્લાસ્ટિકને બહાર કાઢવા માટેનો દેશી ઉપાય… કોઈ પણ પીડા વગર જ નીકળી જશે કચરો બહાર…. મિત્રો તમે જોયું હશે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સરકાર પોલીથીન એટલે કે પ્લાસ્ટિક બેગના ઉપયોગ સંબંધી ઘણી બધી જાગૃતતા ફેલાવી રહી છે. તેનું એક કારણ છે કે પ્લાસ્ટિક આપણા સ્વાસ્થ્ય, પર્યાવરણ અને પશુઓ માટે ખુબ જ … Read moreગાયના પેટમાં જમા થયેલ પ્લાસ્ટિકને બહાર કાઢવા માટેનો દેશી ઉપાય… કોઈ પણ પીડા વગર જ નીકળી જશે કચરો બહાર….

error: Content is protected !!