પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી, પોસ્ટ ઓફિસમાં સરકારી નોકરી ની ઉત્તમ તક : લાયકાત 10 / 12 પાસ જાણો ફોર્મ ભરવાની પ્રોસેસ. સેલેરી અને બીજી માહિતી.

ભારતીય ટપાલ ખાતાએ ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલમાં મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ પોસ્ટમેન, પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ અને સોર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ સહિત અનેક પદો ભરવા માટે અરજીઓ માંગી છે. ઈચ્છા ધરાવતા યોગ્ય ઉમેદવારો જો આ પદો માટે અરજી કરવા ઈચ્છતા હોય તો તેઓ ઇન્ડિયા પોસ્ટની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ indiapost.gov.in પર જઈને એપ્લાય કરી શકે છે. આ પદો માટેની અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ … Read moreપરીક્ષા વગર સીધી ભરતી, પોસ્ટ ઓફિસમાં સરકારી નોકરી ની ઉત્તમ તક : લાયકાત 10 / 12 પાસ જાણો ફોર્મ ભરવાની પ્રોસેસ. સેલેરી અને બીજી માહિતી.

error: Content is protected !!