લોટ બાંધતા સમયે કરો આ નાનું એવું કામ, એકે એક રોટલી બનશે સોફ્ટ અને ફૂલેલી. સાથે જ જાણો રોટલીને ફ્રોજન કરવાની રીત…

દરરોજ ભોજનમાં ગરમા ગરમ રોટલી મળે તો મજા આવી જાય. રોટલી જો સોફ્ટ હોય અને સારી ચડેલી હોય તો તેનાથી ખાવાની મજા વધી જાય છે. પણ ઘણા લોકોની એવી ફરિયાદ હોય છે કે તેનાથી સારી રોટલી નથી બનતી. ઘણી વાર રોટલી કાળી થઈ જાય છે, ઘણી વાર રોટલી નરમ નથી બનતી, તો ઘણી ફુલતી નથી. … Read moreલોટ બાંધતા સમયે કરો આ નાનું એવું કામ, એકે એક રોટલી બનશે સોફ્ટ અને ફૂલેલી. સાથે જ જાણો રોટલીને ફ્રોજન કરવાની રીત…

error: Content is protected !!