ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવા માટે તમારે નહિ ઉપાડવા પડે થેલા ! રેલ્વે તમારા ઘરે આવીને લઈ જશે તમારો સામાન. 

ભારતીય રેલ્વે યાત્રિકો માટે સામાન ઉપાડવાના ટેન્શનને દુર કરવા જઈ રહી છે. તેના માટે રેલ્વે ‘બેગ્સ ઓન વ્હીલ્સ’ સેવાની શરૂઆત કરવા જઈ રહી છે. આ સેવા હેઠળ હવે યાત્રિકોને સ્ટેશન સુધી સામાન લઈને જવાનું ટેન્શન ખતમ થઈ જશે. આ નવી સુવિધા લાગુ થઈ ગયા બાદ રેલ્વે તમારો સામાન તમારા ઘરથી સ્ટેશન સુધી પહોંચાડશે. રેલ્વે અનુસાર, … Read moreટ્રેનમાં મુસાફરી કરવા માટે તમારે નહિ ઉપાડવા પડે થેલા ! રેલ્વે તમારા ઘરે આવીને લઈ જશે તમારો સામાન. 

error: Content is protected !!