રામાયણમાં લક્ષ્મણે શૂર્પણખાને જણાવ્યા 6 પુરુષોના ગુપ્ત રહસ્યો વિશે, જેની ઇચ્છાઓ હંમેશા અધુરી રહે છે..

દરેક મનુષ્યની કોઈને કોઈ ઈચ્છા જરૂર હોય છે, અને તેને પૂરી કરચા માટે તે પ્રયાસ પણ કરે છે. અમુક ઈચ્છાઓ તો પૂરી થઈ જાય છે, પરંતુ અમુક ઈચ્છાઓ અધુરી રહી જાય છે. તો અમુક ઈચ્છાઓના વિષયમાં અમુક લોકો ક્યારેય પૂરી નથી કરી શકતા. આ અસંભવ ઈચ્છાઓના વિષયમાં લક્ષ્મણે શૂર્પણખાને જણાવી હતી. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી દ્વારા રચિત … Read moreરામાયણમાં લક્ષ્મણે શૂર્પણખાને જણાવ્યા 6 પુરુષોના ગુપ્ત રહસ્યો વિશે, જેની ઇચ્છાઓ હંમેશા અધુરી રહે છે..

error: Content is protected !!