આ મહિલા ડોક્ટરથી મોદી પણ છે પ્રભાવિત… કારણ કે, તેના દવાખાને જો દીકરી જન્મે તો કરે છે આવું.. જરૂર વાંચો શેર કરો

આ મહિલા ડોક્ટરથી મોદી પણ છે પ્રભાવિત… કારણ કે, તેના દવાખાને જો દીકરી જન્મે તો કરે છે આવું.. જરૂર વાંચો શેર કરો મિત્રો આપણા સમાજમાં પહેલા દીકરી અને દીકરાને જોવામાં ખુબ જ અસમાનતા હતી. પરંતુ આજે સમાજ ધીમે ધીમે શિક્ષિત થતો જાય છે અને સરકાર દ્વારા પણ જુંબેશ ચલાવવામાં આવે છે. જેના પગલે દીકરીનું મહત્વ … Read moreઆ મહિલા ડોક્ટરથી મોદી પણ છે પ્રભાવિત… કારણ કે, તેના દવાખાને જો દીકરી જન્મે તો કરે છે આવું.. જરૂર વાંચો શેર કરો

error: Content is protected !!