પોસ્ટમાં 10,066 પદો માટે થઇ રહી છે ભરતી, 10 પાસ કરેલ વ્યક્તિ પણ કરી શકશે અપ્લાય.

ભારતીય પોસ્ટમાં ગ્રામીણ ડાક સેવકના પદો પર આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ લંબાવવામાં આવી છે. પહેલા તેના માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવાની અને ફીસ જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ 4 સપ્ટેમ્બર હતી. જે વધીને 7 સપ્ટેમ્બર થઇ ગઈ છે. એટલે કે રજીસ્ટ્રેશન હવે આવેદક 7 તારીખ સુધી કરી શકે છે. આ ઉપરાંત ઓનલાઈન એપ્લીકેશન સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 11 … Read moreપોસ્ટમાં 10,066 પદો માટે થઇ રહી છે ભરતી, 10 પાસ કરેલ વ્યક્તિ પણ કરી શકશે અપ્લાય.

error: Content is protected !!