હવે મકાન મલિક જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે ભાડુઆતના ઘરે નહીં જઈ શકે.. અને ભાડુઆત મકાન પર કબ્જો પણ નહીં કરી શકે

દેશમાં મકાન-માલિક અને ભાડુઆત ના સંબંધો કાનૂની રૂપથી પરિભાષિત કરવાની જે હાલની વ્યવસ્થા છે તેમાં ઘણી ખામીઓ રહેલી છે. તે જ ખામીઓને દુર કરવા, દેશમાં ભાડાની સંપત્તિને બજારમાં રેગ્યુલેટ કરવા, ભાડાની સંપત્તિ વધારવા, ભાડુઆત અને મકાન માલિક ના હિતોની રક્ષા કરવા, ભાડાની સંપત્તિથી જોડાયેલ વિવાદો નો ભાર અદાલતો પરથી ઓછો કરવા, સાથે જ તેનો ઝડપથી … Read moreહવે મકાન મલિક જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે ભાડુઆતના ઘરે નહીં જઈ શકે.. અને ભાડુઆત મકાન પર કબ્જો પણ નહીં કરી શકે

error: Content is protected !!