હાથ કે પગ ન હોવા છતાં પણ કરે છે અસંભવ કામો….. આપી જાય છે દરેક લોકોને જીવનની પ્રેરણા… જાણો અદ્દભુત વ્યક્તિ વિશે…

હાથ કે પગ ન હોવા છતાં પણ કરે છે અસંભવ કામો….. આપી જાય છે દરેક લોકોને જીવનની પ્રેરણા… જાણો અદ્દભુત વ્યક્તિ વિશે… જ્યારે પણ આપણી જિંદગીમાં સમસ્યાઓ આવે છે ત્યારે લગભગ આપણે એવું વિચારતા હોઈએ છીએ કે મારી સાથે જ આવું કેમ બન્યું ? આવું વિચારીને ધીમે ધીમે આપણી અંદર ઘોર નિરાશા જન્મ લેતી હોય … Read moreહાથ કે પગ ન હોવા છતાં પણ કરે છે અસંભવ કામો….. આપી જાય છે દરેક લોકોને જીવનની પ્રેરણા… જાણો અદ્દભુત વ્યક્તિ વિશે…