પોતાના શરીરમાં 135 થી પણ વધુ ફ્રેકચર સાથે પોતાના અવાજથી આખું અમેરિકા ગજાવે છે આ ગુજરાતી ટેણીઓ…

પોતાના શરીરમાં 135 થી પણ વધુ ફ્રેકચર સાથે પોતાના અવાજથી આખું અમેરિકા ગજાવે છે આ ગુજરાતી ટેણીઓ… “If there is will  There is a way” હા મિત્રો, બિલકુલ સાચો સુવિચાર છે કે મન હોય તો માળવે તો શું મંગળ પર પણ જઇ શકાય. તો આવા જ મજબુત મનોબળ ધરાવતા 14 વર્ષના અસધારણ બાળકના ચમત્કારિક જીવન … Read moreપોતાના શરીરમાં 135 થી પણ વધુ ફ્રેકચર સાથે પોતાના અવાજથી આખું અમેરિકા ગજાવે છે આ ગુજરાતી ટેણીઓ…

error: Content is protected !!