ગમે તેવા ભયંકર એપેંડિક્સના દુઃખાવા માંથી તરત મળી જશે રાહત… ઘર બેઠા જ કરો આ 8 માંથી કોઈ એક ઉપાય….

એપેંડિક્સ એ આપણાં પેટમાં રહેલ એક એવી ગ્રંથિ છે, જેમાં સોજાની સમસ્યા થાય છે, આ રોગને એપેંડીસાઈટિસ કહેવામાં આવે છે. એપેંડિક્સ પેટમાં ડાબી બાજુ પર રહેલ એક ગ્રંથિ હોય છે, જે કોલનથી જોડાયેલ હોય છે. જો કે, એપેંડિક્સનું શરીરમાં શું કામ છે, તેના વિશે કોઈ વિસ્તૃત માહિતી નથી. પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે, તે … Read moreગમે તેવા ભયંકર એપેંડિક્સના દુઃખાવા માંથી તરત મળી જશે રાહત… ઘર બેઠા જ કરો આ 8 માંથી કોઈ એક ઉપાય….

error: Content is protected !!