મિત્રો ભારતમાં જ નહિ પરંતુ આખા વિશ્વમાં લોકો અંધશ્રદ્ધામાં વિશ્વાસ કરે છે.. આ છે તેની સાબિતી.. 

મિત્રો, અંધવિશ્વાસ કે અંધશ્રદ્ધાની વાત આવે તો એવું તો આપણે કહી જ ન શકીએ કે બધા જ લોકો અંધશ્રદ્ધામાં માનતા નથી. પરંતુ અંધશ્રદ્ધા પર ભારત જ નહીં, પરંતુ વિશ્વના દરેક લોકો માને છે. એટલે કે દુનિયા ભલે ગમે તેટલી આગળ વધી ગઈ હોય, તેમ છતાં એક અંધશ્રદ્ધા તો દરેકના મનમાં રહેલી જ હોય છે. કદાચ … Read moreમિત્રો ભારતમાં જ નહિ પરંતુ આખા વિશ્વમાં લોકો અંધશ્રદ્ધામાં વિશ્વાસ કરે છે.. આ છે તેની સાબિતી.. 

error: Content is protected !!