સૌથી મોટી ખુશખબરી, સરકારનો નવો પ્લાન. 8 કલાકથી વધુ કામ કરવા પર મળશે એક્સ્ટ્રા સેલેરી…

મિત્રો તમે જાણતા હો છો કે, કોઈ પણ સરકારી જગ્યા  પર જો કામ કરો છો, તો તમારે ત્યાં કામના 8 કલાક જેટલો સમય આપવો પડે છે. પણ ઘણી વખત આ 8 કલાક ઉપરાંત પણ વધારાની કલાક કામ કરવું પડે છે. પણ તેની એક્સ્ટ્રા સેલેરી નથી મળતી. જો કે તમારી સેલેરી 8 કલાકના હિસાબે જ થતી … Read moreસૌથી મોટી ખુશખબરી, સરકારનો નવો પ્લાન. 8 કલાકથી વધુ કામ કરવા પર મળશે એક્સ્ટ્રા સેલેરી…

error: Content is protected !!