છોકરાઓ કરે જો આવી હરકત….. કોઈ પણ છોકરી કરી શકે છે પોલીસને ફરિયાદ… જાણો તેના નિયમો મળી શકે છે તેને ગંભીર સજાઓ….

છોકરાઓ કરે જો આવી હરકત….. કોઈ પણ છોકરી કરી શકે છે પોલીસને ફરિયાદ… જાણો તેના નિયમો મળી શકે છે તેને ગંભીર સજાઓ…. મિત્રો ભારતમાં થોડા વર્ષો પહેલા લગભગ 2013 પહેલા મહિલા પર થતા રેપને જ સંગીન અપરાધ ગણવામાં આવતો હતો. છેડ છાડ કે યૌન ઉત્ત્પીડન માટે કોઈ ખાસ નિયમ ન હતો. જો કોઈ પુરુષ સ્ત્રીને … Read moreછોકરાઓ કરે જો આવી હરકત….. કોઈ પણ છોકરી કરી શકે છે પોલીસને ફરિયાદ… જાણો તેના નિયમો મળી શકે છે તેને ગંભીર સજાઓ….

error: Content is protected !!