શું છે 10+8+6 ની ટેક્નિક? | જેને ફોલો કરીને એક મોડલે પાસ કરી UPSC પરીક્ષા

સામાન્ય રીતે મોડલિંગ ક્ષેત્રમાં જે કોઇ કામ કરે છે, તેમના વિશે એમ જ વિચારીએ છીએ કે, જે લોકોને ભણતરમાં રસ નથી હોતો કે ભણવાની સાથે જ મોડલિંગ ક્ષેત્રમાં રસ જાગે છે. તેથી તેઓ ભણવાનું છોડીને કે એક વખત ભણવાનું પૂર્ણ કરીને મોડલિંગ ક્ષેત્રમાં આવે છે. પરંતુ મોડલિંગ ક્ષેત્રમાંથી ભણતર તરફ કે કોમ્પેર્ટિંટિવ એક્ઝામ આપવાનું ભાગ્યે … Read moreશું છે 10+8+6 ની ટેક્નિક? | જેને ફોલો કરીને એક મોડલે પાસ કરી UPSC પરીક્ષા

error: Content is protected !!