દિવસભર પેટ ભારે -ભારે લાગે છે ? તો કરો આ ઉપાય બદહજમી કે ભારેપણું તરત થઈ જશે દૂર | મફત દેશી ઉપાય

ઘણીવાર આપણને કાંઇપણ ખાધા-પીધા વગર પણ પેટ ભારી લાગતું હોય છે. એનું સૌથી મોટું કારણ બદહજમી છે. નાનપણથી લઈને અત્યાર સુધી આપણને એ શીખવવામાં આવ્યું છે કે, ભોજનને ચાવી-ચાવીને ખાવું જોઇએ. પરંતુ આપણાં માથી ઘણા લોકો જલ્દી-જલ્દીમાં ઓછું ચાવ્યા વગર જ ભોજન કરે છે, જે કારણથી પેટ ભારે લાગે એવો અનુભવ થાય છે. બદહજમીની ફરિયાદ … Read moreદિવસભર પેટ ભારે -ભારે લાગે છે ? તો કરો આ ઉપાય બદહજમી કે ભારેપણું તરત થઈ જશે દૂર | મફત દેશી ઉપાય

error: Content is protected !!